Untitled design (5)

بافت میکروسمنت ایسلا
بافت ایسلا که بافت جزیره هم گفته می شود این بافت حداکثر3 لایه میکروسمنت می باشد که طرح ترند جهانی است که با تنوعی رنگی فراوان اجرا می شود.در بافت ایسلا بستگی به سلیقه مشتری دارد،که جزیره ها چطور اجرا شود می توان کل سطح باشد یا رندوم انتخاب شود و تنوعی بافتی خود ایسلا هم فراوان است ،بیشترین رنگ استفاده و موردپسنده مشتری و کارفرما رنگ طوسی می باشد.
بافت ایسلا بافتی است که عمق حفره ها آن نسبت به بافت اسپینا بیشتراست وحفره نسبتا زیادی دارد.یکی دیگر از تفارتهایی که بین بافت ایسلا و بافت اسپینا است این که در بافت اسپینا متریال کنده می شود ولی در بافت ایسلا اینطور نیست متریال اضافه می شود.

بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا
بافت میکروسمنت ایسلا