بافت میکروسمنت شابلون
بهتر بگوییم بافت با شابلون،این نوع بافت تنوع رنگی فراوانی دارد این بافت بیشتربا شابلون اجرا می شود و با سلیقه کار فرما شابلون تهیه می شود، دراجرای میکروسمنت با شابلون می توان ازیک یا چند شابلون استفاده کرد،می توانیم در اجرای میکروسمنت با شابلون یا از کل شابلون یا قسمتی ازشابلون یا دوحالت در کنارهم استفاده کرد به این حالت ریختگری هم گفته می شود.
چیزی که در بافت میکروسمنت شابلون خیلی جالب است و خیلی مورد توجه و پسنده کارفرما و مشتری است کالروایش یا کهنه کاری با رنگ بر روی بافت میکروسمنت شابلون می باشد و میتوان در کنار این بافت ازبافت ایسلا و یا بافت اسپینا استفاده کرد.

بافت میکروسمنت شابلون
IMG_20230624_011845_129
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون
بافت میکروسمنت شابلون