نام پروژه:کرج

کارفرما: جناب مهندس احمدی

لوکیشین: کرج-مهرشهر

بافت های اجرا شده: بافت بامبو(رونیک)

تاریخ اجرا:1401/5/15

نام پروژه: نیاوران

کارفرما: جناب مهندس مرادی

لوکیشین: تهران- نیاوران

بافت های اجرا شده: اجرای میکروسمنت سرویس بافت ایسلا

تاریخ اجرا:1401/2/5

نام پروژه: قیطریه

کارفرما: جناب مهندس فرمانی

لوکیشین: تهران- قیطریه

بافت های اجرا شده: میکروسمنت مینیمال

تاریخ اجرا: 2/ 1401/11

نام پروژه: کرج

کارفرما: جناب مهندس امیدی

لوکیشین: کرج- هشتگرد

بافت های اجرا شده: میکروسمنت ایسلا با ورق طلا

تاریخ اجرا: 2/ 1402/3

نام پروژه: تجریش

کارفرما: جناب مهندس محسنی

لوکیشین: تهران_تجریش

بافت های اجرا شده: میکروسمنت ایسلا 

تاریخ اجرا: 20/ 1402/1

نام پروژه: قیطریه

کارفرما: جناب مهندس رحمانی

لوکیشین: تهران_قیطریه

بافت های اجرا شده: میکروسمنت مینیمال

تاریخ اجرا: 20/ 1402/3

نام پروژه:لواسان

کارفرما: جناب مهندس قویدل

لوکیشین: تهران_تجریش

بافت های اجرا شده: میکروسمنت نما بافت مینیمال

تاریخ اجرا: 10/ 1402/4

نام پروژه: کرج

کارفرما:خانم اسدی

لوکیشین: تهران_مهرشهر

بافت های اجرا شده: میکروسمنت سفید با بافت ایسلا

تاریخ اجرا: 12/ 1401/8

نام پروژه:تجریش

کارفرما: خانم احمدی

لوکیشین: تهران_تجریش

بافت های اجرا شده: میکروسمنت بافت ایسلا

تاریخ اجرا: 1402/6/13

نام پروژه: ایزدشهر

کارفرما:خانم بخشی

لوکیشین: ساحل ایزدشهر

بافت های اجرا شده: میکروسمنت بافت بتن روی دیوارهای استخر

تاریخ اجرا: 20/ 1401/11

نام پروژه:تهرانپارس

کارفرما: مهندس فرهادی

لوکیشین: تهران_تهرانپارس

بافت های اجرا شده: میکروسمنت بافت ایسلا

تاریخ اجرا: 1402/4/15

نام پروژه:شریعتی

کارفرما:مهندس اکبری

لوکیشین: تهران_شریعتی

بافت های اجرا شده: میکروسمنت کف بافت مینیمال

تاریخ اجرا: 1401/7/2