Untitled design (9)

بافت میکروسمنت مینیمال
بافت مینیمال بافتی است که به راحتی قابل تمیزکردن می باشد، بافت میکروسمنت مینیمال را می توان با تنوعی رنگی فراوان اجرا کرد، بافت مینیمال می توان گفته ساده ترین بافت است که  اجرای این بافت با استفاده ازماله انجام می شود این بافت درحقیقت رد ماله می باشد که بستگی به سلیقه کارفرما دارد که این رد ماله ها زیاد یاکمتر باشد یا در یک جهت  عمودمی یا افقی.

همه جا قابل اجرا می باشد مانند دیوار، کف، نما و بیشترین حالتی که در بافت مینیمال میکروسمنت استفاده می شودحالت ابر وباد که حالت طوفان هم گفته می شود این حالت هم به سلیقه کارفرما بیشتریا کمتر بودن  ابر وباد قابل اجرا می باشد.

بافت میکروسمنت ایسلا
میکروسمنت مینیمال
میکروسمنت بافت مینیمال