بافت میکروسمنت اسپینا
بافت اسپینا که بافت طرح بتن هم گفته می شود،که این بافت مثل بافت ایسلا هم تنوعی رنگی وهم تنوعی بافتی فراوان دارد و قابل اجرا روی تمامی سطوحی می باشد. اجرا بافت میکروسمنت اسپینا باز بستگی به انتخاب کارفرما دارد که چگونه  بافت اجرا شود که حفره ها رندوم باشد یا کلی ، به سلیقه کارفرما بستگی دارد و همین طور رنگ بافت چنین باشد.بیشترین رنگی که در بافت اسپینا اجرا می شود رنگ طوسی کمرنگ و سفید می باشد.
بافت اسپینا بافتی است که عمق حفره ها آن نسبت به بافت ایسلا کمتر است و حفره نسبتا کمتری دارد.یکی تفاوت دیگه که بین بافت اسپینا و بافت ایسلا این است که شکل ظاهرشان باهم متفاوت دارد.

بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا
بافت میکروسمنت اسپینا